พช.มุกดาหาร : พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล

          พช.มุกดาหาร : พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล  

          วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น.
นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายอำพร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล 
พร้อมด้วยทีมวิทยากรจากส่วนราชการและทีมวิทยากรจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมุกดาหารประสานมิตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฯ รุ่นที่ 2 อำเภอเมืองมุกดาหาร ประกอบด้วย ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) จำนวน 67 คน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) จำนวน 24 คน รวมทั้งสิ้น 91 คน พร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมุกดาหารประสานมิตร บ้านบะ หมู่ที่ 5 ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

          สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ดำเนินการฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่ 16–20 กุมภาพันธ์ 2564 ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านได้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร ตลอดระยะเวลา 5 วัน 4 คืน และมีความตั้งใจเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ทุกกิจกรรม เพราะครัวเรือนเป้าหมายและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมถือว่าเป็นแกนนำสำคัญที่จะเป็นครูกระบวนการ ครูกสิกรรม ครูพาทำ ในการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล นำไปสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน ซึ่งจะทำให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3 เท่า จากเดิมภายใน 2 ปี ช่วยลดปัญหาจากภัยแล้งได้ 50% ของพื้นที่ดำเนินการ ภายใน 3 ปี และเกิดการจ้างงานในพื้นที่ เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน    

          สำหรับในวันนี้ เป็นการฝึกอบรมตามโครงการฯ วันที่ 5 มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่เวลา 05.00 น. – 17.00 น. ดังนี้
– กตัญญูต่อสถานที่ พัฒนาจิตใจ ทำบุญตักบาตร (โดย สพจ./สพอ./วิทยากรศูนย์ฯ )
– การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา กลไก 357 (สื่อ ผศ.พิเชฐ) (โดย พอ.คำชะอี)
– จัดทำแผนปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ”  (โดย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ พช.มห.)
– นำเสนอยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ (โดย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ พช.มห.)
– มอบภารกิจ มอบวุฒิบัตร ปิดการอบรมเดินทางกลับ (โดย กง.ส่งเสริมฯ)


@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง
ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)