พช.มุกดาหารร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ “หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ”ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

พช.มุกดาหารร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ “หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ”ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น.

นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ “หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ” ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านโปรแกรม ZOOM ระบบประชุมออนไลน์ ณ กรมการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ด้วยกรมการพัฒนาชุมชนกำหนดดำเนินโครงการฝึกอบรมฯในรูปแบบออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอ 76 จังหวัด รวม 878 คน รวมเจ้าหน้าที่โครงการ 76 คน ส่วนกลาง 10 คน รวมทั้งสิ้น 964 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2564

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร มีกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาการอำเภอ 7 คน พร้อมเจ้าหน้าที่ โครงการ 1 คน รวม 8 คน เข้ารับการฝึกอบรมตาม วันเวลาดังกล่าว ซึ่งประเด็นเนื้อหาการฝึกอบรม ประกอบด้วย

1.เทคนิคการสื่อสารและการนำเสนองานที่มีประสิทธิภาพ

2.ยุทธศาสตร์การสื่อสาร

3.ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และจัดทำ Action Plan การทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้

4.นำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ และจัดทำ Action Plan การทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)