จังหวัดมุกดาหาร : พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล

          จังหวัดมุกดาหาร : พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล

          วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น.
นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร ทีมวิทยากรศูนย์ฯ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฯ จำนวน 87 คน พร้อมเพรียงกัน ณ
ศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

          สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ กิจกรรมย่อยที่ 1.1 สร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน ให้มีระบบการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการที่เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคง ซึ่งกำหนดดำเนินการฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่ 15–19 กุมภาพันธ์ 2564 ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ผ่านการอบรมตามกระบวนการ หลักสูตร ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน ทำให้เกิดความภาคภูมิใจและมุ่งมั่นในการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากทีมวิทยากร สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและสร้างพื้นที่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ช่วยลดปัญหาจากภัยแล้ง และเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

           สำหรับในวันนี้ เป็นการฝึกอบรมตามโครงการฯ วันที่ 5 มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เริ่มตั้งแต่เวลา 05.00 น. – 21.00 น. ดังนี้
– กตัญญูต่อสถานที่ พัฒนาจิตใจ ทำบุญตักบาตร (โดย ทีมวิทยากรศูนย์ฯ )
– การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา กลไก 357 (สื่อ ผศ.พิเชฐ) (โดย พอ.คำชะอี)
– จัดทำแผนปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ”  (โดย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ พช.มห.)
– นำเสนอยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ (โดย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ พช.มห.)
– มอบภารกิจ มอบวุฒิบัตร ปิดการอบรม


@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง
ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)