พช.มุกดาหารประชุมความพร้อมเตรียมจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

พช.มุกดาหารประชุมความพร้อมเตรียมจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564   เวลา 13.00 น.

นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายอำพร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานที่ประชุมการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ผู้ร่วมประชุม ประกอบด้วย  พัฒนาการอำเภอ/ผู้แทน คณะกรรมการชมรมผู้นำ อช.จังหวัด และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ( ผู้นำ อช.) มีประเด็น หารือเกี่ยวกับงาน อาสาพัฒนาชุมชนดังนี้

  1. การบูรณาการปลูกผักกับอาสาสมัครรักษ์โลก
  2. ผ้าลาย พระราชทาน

3.โคก หนอง นา โมเดล 357 ราย

4.เรื่องการคัดเลือก อช./ผู้นำ อช.ทีมีผลงานดีเด่นด้านการขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564

5.เรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนประจำปี 2564

6.การส่งเสริม สนับสนุนให้ อาสาพัฒนาชุมชน ( อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) เข้าร่วมเป็นเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และร่วมปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)