พช.มุกดาหาร : ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และมอบนโยบายนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ อำเภอเมืองมุกดาหาร

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

พช.มุกดาหาร : ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง​ กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และมอบนโยบายนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ อำเภอเมืองมุกดาหาร

วันอังคารที่ 13 มกราคม 2564  เวลา 11.00 น.

นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวพิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง​ กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครัวเรือนเป้าหมาย เกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตและการพัฒนาหมู่บ้านที่สมดุล สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่เป้าหมาย บ้านนาโสก หมู่ที่ 1 ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะ สพอ.อำเภอเมืองได้ลงพื้นที่ติดตามและมอบแนวทางนโยบายในการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้แก่นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) อำเภอเมืองมุกดาหาร ในพื้นที่บ้านนาโสก หมู่ที่ 1 ตำบลนาโสก และได้ลงสำรวจแปลงนาของนายวิทยา สุวรรณพันธ์ บ้านเลขที่ 171  บ้านนาโสก หมู่ที่ 1 ตำบลนาโสก โดยมีการห่มดิน แห้งชามน้ำชามและร่วมลงมือเอามื้อสามัคคีที่ครัวเรือน โคก หนอง นา และกล่าวให้กำลังใจ  ให้แนวทางในการทำงานในพื้นที่ ให้ตั้งใจทำงาน ร่วมมือกันทำงานเป็นทีมพร้อมทั้งประสานงานตามที่ตนเองรับผิดชอบและเรียนรู้ในงานของพัฒนาชุมชนไปด้วย เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

ภาพ/ข่าวโดย สพอ.เมืองมุกดาหาร/สพจ.มุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)