พช.มุกดาหาร :ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/2563

มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

พช.มุกดาหาร :ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/2563

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563  เวลา 13.30 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบหมายนายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.ก.พ.) ตามคำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 2438/2562 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.ก.พ.) เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดมุกดาหาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการอย่างมีเอกภาพและต่อเนื่องตอบสนองนโยบายรัฐบาลและส่งผลสัมฤทธิ์สู่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

ในการนี้ นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/2563 ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวนี้

ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเดิม)

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)