พช.มุกดาหาร : ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ กระทรวงแรงงานประจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2563

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

พช.มุกดาหาร : ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ กระทรวงแรงงานประจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563  เวลา 10.30 น.

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ กระทรวงแรงงานประจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2563 ที่ประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดมุกดาหาร โดยมีวาระประเด็นที่สำคัญ เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ งบประมาณที่หน่วยปฏิบัติเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

ในการนี้ นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ กระทรวงแรงงานประจังหวัดมุกดาหาร ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวนี้ด้วย

ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเดิม)

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)