พช.มุกดาหาร: ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาอาชีพและการตลาด ครั้งที่1/2563

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

พช.มุกดาหาร: ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาอาชีพและการตลาด ครั้งที่1/2563

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563   เวลา 09.30 น.

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบหมายนายบุญเรือง เมฆฉิมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาอาชีพและการตลาด ด้วยคำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่ 1/2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จำนวน 9 คณะ เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดินของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาศักยภาพการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นธรรม และยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามกระบวนการฯ

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ( คทช.) เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด จังหวัดมุกดาหารจึงได้กำหนดจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาอาชีพและการตลาด ครั้งที่ 1/2563 เพื่อขับเคลื่อนโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ซึ่งที่ประชุมประกอบไปด้วยส่วนราชการต่างๆในจังหวัดมุกดาหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

ในการนี้ นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมประชุมฯดังกล่าวนี้ด้วย

          ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

 ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)