พช.มุกดาหาร:ร่วมประชุมเตรียมข้อมูลและจัดทำปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

พช.มุกดาหาร:ร่วมประชุมเตรียมข้อมูลและจัดทำปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563   เวลา 14.30 น.

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบหมายนายบุญเรือง เมฆฉิมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุมเตรียมข้อมูลและจัดทำปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร มีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆของจังหวัดมุกดาหารที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดฯมีนโยบายเรื่องการสำรวจข้อมูลงานกิจกรรมงานเทศกาล งานประเพณีที่สำคัญของจังหวัด โดยมอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการสำรวจข้อมูลฯเพื่อรวบรวมจัดทำเป็นปฏิทินการท่องเที่ยวและคัดเลือกเป็นงานประจำปีของจังหวัด เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

ในการนี้ นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนได้เข้าร่วมประชุมฯเพื่อสนับสนุนข้อมูลและร่วมจัดทำปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร

ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 2

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)