พช.มุกดาหารประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

พช.มุกดาหารประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจราชการที่ 11

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

วันที่ 30 มิถุนายน 2563  เวลา 10.00 น  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมหารือซักซ้อมแนวทาง ประเด็นเตรียมความพร้อมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจราชการที่ 11 ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 9 กรกฏาคม 2563 โดยมีกิจกรรมสำคัญดังนี้

1) การคัดเลือกเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น ประเภท พัฒนาการอำเภอ พัฒนากรขวัญใจชุมชน  วิชาการ และประเภทสนับสนุน

2) การประเมินหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น

พัฒนาการจังหวัดกล่าวเน้นย้ำ ถึงกิจกรรมประเมินหน่วยงาน พช.ใสสะอาด ว่าต้องเร่งเตรียมความพร้อม ทุกๆมิติเพื่อรอรับการประเมิน ไม่ว่าจะทางด้านการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน เช่นด้านการบริหารงานบุคล ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการส่งเสริมและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต ด้านส่งเสริมค่านิยมองค์การ ABC DEF และS&P และด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆสู่สาธารณะชนให้รับรู้รับทราบเพื่อการได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อไป

ภาพ/ข่าวโดย สพจ.มุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565…

(Visited 1 times, 1 visits today)