จังหวัดมุกดาหารประชุม คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5/2563

มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

จังหวัดมุกดาหารประชุม คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 30  มิถุนายน 2563  เวลา  13.30 น.

นายสุวิทย์  จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร มีพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร นายสมาน พั่วโพธิ์ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ ชี้แจงผลการเบิกจ่ายงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ,การพิจารณาเงินทุนประเภทเงินอุดหนุน ฯลฯ

การประชุมครั้งนี้ มีโครงการที่ขออนุมัติโครงการสนับสนุนเงินกองทุนฯ จำนวนทั้งสิ้น 15 โครงการและผ่านการอนุมัติงบกองทุนอุดหนุน ทั้ง 15 โครงการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 811,750 บาท ( แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯยังได้พิจารณาเรื่อง การคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด  การโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายส่งคืนส่วนกลาง ซึ่งผลปรากฏมีเงินเหลือจ่ายที่ต้องส่งคืนกรมฯ คิดเป็นร้อยละ 13.49 ของเงินที่ได้รับการจัดสรรของงบบริหาร

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร  ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1

ภาพ/ข่าวโดย สพจ.มุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565…

(Visited 1 times, 1 visits today)