จังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดในพื้นที่ อ.เมืองมุกดาหาร

@ มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง
วันศุกร์ที่ 22พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมคณะกรรมการเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานและยกย่องเชิดชูเกียรติ ลงพื้นที่ประเมินที่อำเภอเมืองมุกดาหาร โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 ประเภท คือ 1.สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น 2. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น 3. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น โดยมีนายอิสรา โพธิ์เงิน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเมืองมุกดาหาร กล่าวต้อนรับ และนางสาวพิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหารได้นำเสนอการดำเนินงาน ของสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองมุกดาหาร คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบางทรายใหญ่ และกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นกลุ่มทอผ้าพรมเช็ดเท้าบ้านคำบง เลขที่ 99 ม.3 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ทางกลุ่มได้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 100,000 บาท เมื่อปี 2562 กลุ่มสามารถต่อยอดอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น 360,000บาท//ปี

📸 ภาพ/ข่าวโดย สพจ.มุกดาหาร
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565…

(Visited 1 times, 1 visits today)