จังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดในพื้นที่ อ.ดงหลวงและ อ.หว้านใหญ่

มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง
วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563
นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมคณะกรรมการเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานและยกย่องเชิดชูเกียรติ ลงพื้นที่ประเมินที่อำเภอดงหลวง และอำเภอหว้านใหญ่ โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 ประเภท คือ 1.สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น 2. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น 3. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น โดยนายพัฒนา วงค์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง ให้การต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงาน ของสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดงหลวง คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองแคน และกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นกลุ่มโครงการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ผสม ตัวแทนกลุ่มคือ นางจันที สุคำภา 163 ม.4 ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ทางกลุ่มได้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 200,000 บาท กลุ่มได้กู้เงินกองทุนแล้ว 2 รอบ ทำให้ทางกลุ่มสามารถต่อยอดอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น 10,000 บาท/คน/ปี
ส่วนอำเภอหว้านใหญ่ ได้รับเกียรติ จากนายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอหว้านใหญ่ ให้การต้อนรับ โดยมีพัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่ นางวันเพ็ญ รัตนบุรี พัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่ กล่าวนำเสนอการดำเนินงาน ของสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหว้านใหญ่ คณะทำงานขับเคลื่นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบางทรายน้อย และกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นตัวแทนกลุ่มคือ เลี้ยงหมูขุน ม.2 บ.บางทรายน้อย ซึ่งทางกลุ่มได้ขอรับทุนหมุนเวียนแล้ว 3 รอบ โดยในปี 2563 ได้ขอกู้เงิน จำนวน 100,000บาท มีรายได้เฉลี่ย 8,000บาท/คน/เดือน และสร้างรายได้เฉลี่ยของกลุ่ม 280,000 บาท/ปี
📸 ภาพ/ข่าวโดย สพจ.มุกดาหาร
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565…

(Visited 1 times, 1 visits today)