พช.มุกดาหาร ร่วมประชุมกรมฯ TV พช. Copy

>> Change for Good<<

📣 ประชุมกรมฯ ผ่านระบบ TV พช.

วันอังคารที่ 15 ม.ค. 2562 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

>>นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.เพื่อติดตามรับฟังนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งในการประชุมฯ ได้รายงานความก้าวหน้าและแนวทางในการดำเนินงานฯ จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้

1) โครงการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 1 ระดับครัวเรือน

2) โครงการ “ทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด”

3) โครงการนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม

4) โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

5) โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 2 (อาชีพ/กลุ่มอาชีพ) โคก หนอง นา โมเดล “ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต”

6) โครงการ “Smart Survey Smart Data System” โดยจัดเก็บผ่าน Smartphone

และรับฟังสรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562, ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน, ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับประเทศ, การขับเคลื่อนงานทุนชุมชนด้วยทีม คู่หูคู่คิด Move for fund Team และผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ติดตามและมอบแนวทางการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>>ทั้งนี้นางสงวน  มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหารนำทีมพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมประชุมดังกล่าว

📣 ประชุมกรมฯ ผ่านระบบ TV พช.

พช.มุกดาหาร ร่วมประชุมกรมฯ TV พช.

(Visited 1 times, 1 visits today)