ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

 

13 มกราคม 2563  เวลา  09.00 น.

นายสุวิทย์  จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร มีพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร นางสงวน  มะเสนา อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ ชี้แจงผลการเบิกจ่ายงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ,การพิจารณาเงินทุนประเภทหมุนเวียน ฯลฯ

การประชุมครั้งนี้ มีโครงการที่ขออนุมัติโครงการสนับสนุนเงินกองทุนฯ จำนวนทั้งสิ้น 28 โครงการและผ่านการอนุมัติงบกองทุนหมุนเวียน 25 โครงการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,600,000  บาท ( สามล้านหกแสนบาทถ้วน ) และงบอุดหนุน 1 โครงการ ผ่านการอนุมัติของคณะอนุกรรมการฯ 1โครงการ เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯยังได้พิจารณาเรื่องการช่วยเหลือสมาชิกกองทุนสตรีฯที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ซึ่งได้สำรวจจากสมาชิกที่เดือร้อนจากอุทกภัย ในห้วงเดือน สิงหาคม – กันยายน 2562 และเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กรมฯกำหนด ด้วย

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
(Visited 1 times, 1 visits today)