จังหวัดมุกดาหาร “พช.มุกดาหาร ประชุมเตรียมขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน”

       วันที่  7  มกราคม 2563   เวลา   14.00  น  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

นางสงวน  มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร  เป็นประธานการประชุม หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/นักวิชาการพัฒนาชุมชน  โดยมีประเด็นการประชุมฯ เพื่อติดตามความคืบหน้ากิจกรรมสำคัญและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน วิเคราะห์จุดเด่น โอกาส ปัญหา เพื่อเป็นแนวทางสู่การวางแผนดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และใช้เป็นข้อมูลของการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 โครงการ และการจัดทำรายการงบประมาณเหลือจ่ายจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 1  โครงการ  คือ โครงการ “ ROAD  SHOW  OTOP” งบประมาณ  1.9 ล้านบาทเศษ กำหนดดำเนินการ อยู่ในห้วง เดือนกุมภาพันธ์  2563 โดยเน้นย้ำและกำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละงานให้ศึกษา เรียนรู้ ตรวจสอบงานทุกอย่างให้ถูกต้อง ทันตามกำหนด เป็นไปตามวัตถุประสงค์และระเบียบของทางราชการ

(Visited 1 times, 1 visits today)