พจ.มุกดาหาร ให้การต้อนรับและแสดงแสดงความยินดีกับข้าราชการ ที่ได้รับคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๐๗๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง

วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับข้าราชการ ที่ได้รับคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๐๗๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง โดยจังหวัดมุกดาหาร มีข้าราชการย้ายเข้า จำนวน ๔ ราย คือ ๑.นายคามิน ดาหาญ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ๒.นายวุฒิศักดิ์ ผากา ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ๓.นางสาวเพ็ญพัฒน์ สุระแสง ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ๔.นางสาววิไลลักษณ์ คนไว ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)