พจ.มุกดาหาร พบปะ เครือข่าย กทบ.

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.30 น.นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พบปะ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดมุกดาหาร เนื่องในโอกาสที่ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนจาก เครือข่าย กทบ.ระดับอำเภอได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกประธานเครือข่ายกองทุน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียน ประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งอื่นๆที่หมดวาระ๑ ตลอดทั้งการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 16 (5 ) แห่ง พรบ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ. ศ. 2547 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1

(Visited 1 times, 1 visits today)