วันที่ 8 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสูง นำทีมโดย นายสมควร ประทุมชาติ พัฒนาการอำเภอหนองสูง และทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสูง ดำเนินการอบรมฝึกทักษะอาชีพ โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎรประสบปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ตามโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยจังหวัดมุกดาหาร วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ราษฎรกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยมีความรู้ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเสริม สร้างงาน สร้างรายได้ และเพื่อให้ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยมีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ณ บ้านโนนน้ำคำ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสูงเหนือ บ้านคันแท หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสูง และบ้านเป้า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเป้าอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
สำหรับความคืบหน้าการดำเนินโครงการ อำเภอหนองสูงมีหมู่บ้านเป้าหมายในการดำเนินโครงการฯจำนวน 10 หมู่บ้าน ขณะนี้ดำเนินการอบรมฝึกทักษะอาชีพเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการอบรมจำนวน 3 หมู่บ้าน การส่งมอบวัสดุสนับสนุนการประกอบอาชีพ ดำเนินการส่งมอบแล้วจำนวน 2 หมู่บ้าน กำหนดการแล้วเสร็จของโครงการฯทั้งการอบรมและการส่งมอบวัสดุฯจะดำเนินการแล้วเสร็จครบทุกหมู่บ้านภายในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
📣ทีมติดตาม อ.หนองสูง รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)