สตรี นาสีนวน

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
มอบหมายให้ นายอำพร พลเยี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรวมพลังสตรีขับเคลื่อนหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืน และบรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนองค์กรสตรีสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐” วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนาสีนวน ให้มีความรู้ มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ณ วัดโพธิ์ศรี หมู่ที่ 2 บ้านส้มป่อย ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)