พช.มุกดาหาร ลงพื้นที่แก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน 7 อำเภอ

มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร โดยนางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้คณะทำงานติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดมุกดาหาร หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการฯ ทั้ง ๗ อำเภอ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เป็นเงิน 4,709,100 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

(Visited 1 times, 1 visits today)