📢มุกดาหาร : เมืองสำราญชายโขง🔊 ✒✒ โครงการเผยแพร่ผลสำเร็จการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เฉลิมพระเกียรติฯ 🏆🏆วันที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ⏭นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ผลสำเร็จการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีกลุ่มเป้าหมายร่วมโครงการประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด (20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) หัวหน้ากลุ่มงานฯ ประธาน ศอช.จ.และกรรมการ กพสจ. รวม 300 คน โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวมอบนโยบายการพัฒนาหมู่บ้านฯ สร้างความเข้มแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคบ่าย ประธานในพิธีและผู้บริหารเดินทางไปติดตามผลการพัฒนาหมู่บ้านฯ ณ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ⏮ ▶️ในการนี้ นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมนายอำพร พลเยี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางจิตราวันท์ ยืนยง ประธาน กพสจ.มุกดาหาร นางจินดา บุญพิมพ์ กรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดมุกดาหาร และนายอุลัย สุพร กรรมการ ศอช.จ. เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562

📢มุกดาหาร : เมืองสำราญชายโขง🔊 ✒✒ โครงการเผยแพร่ผลสำเร็จการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เฉลิมพระเกียรติฯ
🏆🏆วันที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ⏭นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ผลสำเร็จการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีกลุ่มเป้าหมายร่วมโครงการประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด (20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) หัวหน้ากลุ่มงานฯ ประธาน ศอช.จ.และกรรมการ กพสจ. รวม 300 คน โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวมอบนโยบายการพัฒนาหมู่บ้านฯ สร้างความเข้มแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคบ่าย ประธานในพิธีและผู้บริหารเดินทางไปติดตามผลการพัฒนาหมู่บ้านฯ ณ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ⏮
▶️ในการนี้ นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมนายอำพร พลเยี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางจิตราวันท์ ยืนยง ประธาน กพสจ.มุกดาหาร นางจินดา บุญพิมพ์ กรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดมุกดาหาร และนายอุลัย สุพร กรรมการ ศอช.จ. เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562

(Visited 1 times, 1 visits today)