11 กันยายน 2562 นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ 1 กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และพิจารณาแผนงาน/โครงการ งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 14,570,000 บาท ในส่วนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร(กรมการพัฒนาชุมชน) ได้เสนอโครงการส่งเสริมอาชีพราษฎรในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 400,000 บาท ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบในวงเงินดังกล่าว ในการนี้นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบให้นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและนายจักรินทร์ ทิพย์โยธา พัฒนาการอำเภอคำชะอี เข้าร่วมประชุมและนำเสนอรายละเอียดโครงการฯให้ที่ประชุมรับทราบ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

11 กันยายน 2562 นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ 1 กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และพิจารณาแผนงาน/โครงการ งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 14,570,000 บาท ในส่วนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร(กรมการพัฒนาชุมชน) ได้เสนอโครงการส่งเสริมอาชีพราษฎรในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 400,000 บาท ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบในวงเงินดังกล่าว ในการนี้นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบให้นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและนายจักรินทร์ ทิพย์โยธา พัฒนาการอำเภอคำชะอี เข้าร่วมประชุมและนำเสนอรายละเอียดโครงการฯให้ที่ประชุมรับทราบ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)