วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 และ 11 ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน งานนโยบายสำคัญ งานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานในบทบาทภารกิจให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายเกษม รัตนบุรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักวิชาการพัฒนาชุมชน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 และ 11 ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน งานนโยบายสำคัญ งานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานในบทบาทภารกิจให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายเกษม รัตนบุรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักวิชาการพัฒนาชุมชน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1

(Visited 1 times, 1 visits today)