๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมาย นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการตรวจรับพัสดุเพิ่มเติมโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา กิจกรรมสนับสนุนเมนูอาชีพครัวเรือนเป้าหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมาย นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการตรวจรับพัสดุเพิ่มเติมโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา กิจกรรมสนับสนุนเมนูอาชีพครัวเรือนเป้าหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)