19 ก.ย.60 เวลา 13.30 น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พจ.มุกดาหาร มอบนายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ตรวจเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย

19 ก.ย.60 เวลา 13.30 น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พจ.มุกดาหาร มอบนายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  ตรวจเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย ในพื้นที่  ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร  รายนายสมบูรณ์ อยู่พิทักษ์ อายุ 39 ปี บ.คำบง ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร สมาชิกใน คร.5 คน (สามี ภรรยา ลูก 3 คน ลูกสาวคนโต ม.2  ลูกสาวคนกลาง ป.4  และคนเล็ก(ลูกชาย)อนุบาล 2 ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และเครื่องนุ่งห่ม รวม 3 ด้าน ได้รับการส่งเสริมอาชีพช่างเฟอร์นิเจอร์ (ตอไม้ประดิษฐ์) จากกองทุนช่วยเหลือผู้ยากจนฯ อนาถา  จำนวน 6,200 บาท (ซื้อเครื่องมือช่าง) ผวจ.มุกดาหาร จะเดินทางไปเป็นประธานส่งมอบบ้านในวันที่ 21 กันยายน ๒๕60

(Visited 1 times, 1 visits today)