๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห

๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน บ้านภู หมู่ที่ ๑,๒ ตามโครงการท่องเที่ยว “สนุก” สุขใจด้วย Smart Village Smart OTOP ณ  บ้านภู ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง

(Visited 1 times, 1 visits today)