๑๘ ก.ย.๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมในพิธีอันเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดมุกดาหารและอำเภอ ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

๑๘ ก.ย.๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีอันเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดมุกดาหารและอำเภอ ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมในพิธี

(Visited 1 times, 1 visits today)