๑๓ ก.ย.๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “๕ ปี ตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย สู่การขยายผลในรูปแบบตลาดคลองผดุงกรุงเกษม” ตามโครงการจัดแสดงและจำหน่าย “ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ต้นแบบ” ณ ห้องประชุมศูนย์อาเซียนศึกษา อำเภอดอนตาล ทั้งนี้นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายชัยพร เขิมขันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นวิทยากรดอนตาล

๑๓ ก.ย.๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “๕ ปี ตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย สู่การขยายผลในรูปแบบตลาดคลองผดุงกรุงเกษม” ตามโครงการจัดแสดงและจำหน่าย “ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ต้นแบบ” ณ ห้องประชุมศูนย์อาเซียนศึกษา อำเภอดอนตาล ทั้งนี้นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายชัยพร เขิมขันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นวิทยากรดอนตาล

(Visited 1 times, 1 visits today)