๑๒ ก.ย. ๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หน.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุม

๑๒ ก.ย. ๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนพดล ไพฑูรย์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) ทั้งนี้นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หน.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)