๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมชี้แจงให้แนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมชี้แจงให้แนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)