๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบว่าที่ร้อยตรีสมนึก จิตอามาตย์ นว.พช.ชำนาญการ เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสมรัก ศรีคง วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร เปิดการอบรมและชี้แจงความเป็นมาการฝึกอบรมเทคนิคการถ่ายภาพฯ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเทคนิคการถ่ายภาพที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของจังหวัดมุกดาหาร  เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องฯ ของจังหวัดมุกดาหาร ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งมีสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา เข้าร่วมอบรม จำนวน ๕๐คน ทั้งนี้ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบว่าที่ร้อยตรีสมนึก จิตอามาตย์ นว.พช.ชำนาญการ เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)