๗ กันยายน ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมนายโสภณ อินทรพรหมมา นักจัดการทั่วไปชำนาญการ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์พร้อมเวที ณ บ้านส้มป่อย ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร

๗ กันยายน ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  พร้อมนายโสภณ อินทรพรหมมา นักจัดการทั่วไปชำนาญการ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์พร้อมเวที ณ บ้านส้มป่อย ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)