๖ ก.ย. ๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมประชุมฯ

๖ ก.ย. ๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น.นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร พร้อมด้วยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย อำเภอ เทศบาลเมืองมุกดาหาร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมการตรวจราชการ ของ นายสุรพล วาณิชเสนี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๑๑ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์  พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร  ได้เข้าร่วมประชุมฯ  ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)