๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพ

๖ กันยายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  พร้อมนางคำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ ผู้นำท้องที่ /ท้องถิ่น ร่วมพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน  รายนายป้าย คำมุงคุณ  ณ บ้านเลขที่ ๘ บ้านหนองยาง ม.๕ ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง  ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณียากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานในพิธี   ทั้งนี้เป็นการบูรณาการในการทำงานร่วมกันของภาคส่วนราชการ และภาคประชาชน ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้คุณภาพชีวิตที่ดี  ในการนี้นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์  พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพ

(Visited 1 times, 1 visits today)