๖ กันยายน ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ประชุมให้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ ตามโครงการท่องเที่ยว”สนุก”สุขใจด้วย Smart Village Smart Otop

๖ กันยายน ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ประชุมให้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ ตามโครงการท่องเที่ยว”สนุก”สุขใจด้วย Smart Village Smart Otop (โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐) ซึ่งจังหวัดมุกดาหารได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน ๑,๘๗๕,๐๐๐ บาท โดยมอบให้นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสาวธัญชนิต คำเลิศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/ค้นหาความต้องการของกลุ่ม เพื่อให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ/มาตรฐาน ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)