วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน องค์กรสตรี ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ นายนพดล ไพฑูรย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน องค์กรสตรี ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหารกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการฯ  และมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจากทุกอำเภอ  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุน อำเภอ  และองค์กรสตรี จำนวน ๑๐๖  คน เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ กันยายน  ๒๕๖๐ ณ ห้องพลอยบอลรูม  โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)