นที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ประชุมปรึกษาหารือการจ้างออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ OTOP ระดับพรีเมี่ยม ตามโครงการท่องเที่ยว”สนุก”สุขใจด้วย Smart Village Smart OTOP

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ประชุมปรึกษาหารือการจ้างออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ OTOP ระดับพรีเมี่ยม ตามโครงการท่องเที่ยว”สนุก”สุขใจด้วย Smart Village Smart Otop (โครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒) ซึ่งจังหวัดมุกดาหารได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)