๔ กันยายน ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมกับผู้แทนสำนักงานจังหวัด/ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัด/ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด/ ผู้แทนศูนย์หม่อนไหมฯ เพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI)

๔ กันยายน ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร และนางสาวศรุดา นรสิงห์ พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมกับผู้แทนสำนักงานจังหวัด/ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัด/ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด/ ผู้แทนศูนย์หม่อนไหมฯ เพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) งบประมาณปี 2561 จำนวน 1,600,000 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)