๔ กันยายน ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการพัฒนาชุมชน(มชช.) จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2560

๔ กันยายน ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการพัฒนาชุมชน(มชช.) จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2560 และทำการประเมินกลุ่มเป้าหมายที่สมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน(มชช.) ทั้งประเภทผู้นำชุมชน/กลุ่ม-องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน/ชุมชน/ผู้นำสัมมาชีพชุมชน จำนวน 7 อำเภอ 35 หน่วยนับ โดยมีนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้ชี้แจงแนวทาง ขั้นตอนการประเมินฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
(Visited 1 times, 1 visits today)