๒๙ ส.ค. ๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

๒๙ ส.ค. ๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหารเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ทั้งนี้นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)