๒๙ ส.ค. ๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล และพิธีส่งมอบพัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อจัดหาน้ำสะอาดให้ชุมชน

๒๙ ส.ค. ๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น.นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล และพิธีส่งมอบพัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อจัดหาน้ำสะอาดให้ชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและราษฎรในพื้นที่ดำเนินโครงการเข้าร่วมอบรม จำนวน ๗๐ คน ทั้งนี้นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี  ณ ห้องสร้อยสุวรรณา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)