วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น.ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ครั้งที่ 11/2560 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการและอำเภอในรอบเดือนที่ผ่านมา และชี้แจงนโยบายและเรื่องสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ และส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมนี้นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 3

01 ธันวาคม 2560 /

14:57 น.

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของราษฎรในพื้นที่ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ทั้งนี้นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมการประชุมและนำเรียนข้อมูลในบทบาทภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนในการแก้ไขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนายาง หมู่ที่ ๕ ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

23 พฤศจิกายน 2560 /

21:37 น.

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ พร้อมทั้งชี้แจงข้อราชการ กล่าวพบปะประชาชน จากนั้นได้มอบสิ่งของแก่ผู้ประสบปัญหาสังคม ถุงธารน้ำใจ มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๕ ทุน ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดมุกดาหารมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน ๑๒ ทุน ๆ ละ ๕๐๐ บาท ทั้งนี้นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมพบปะและนำบริการในภารกิจงานพัฒนาชุมชนร่วมให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านนายาง หมู่ที่ ๕ ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

23 พฤศจิกายน 2560 /

21:36 น.

วันที่ 23 พ.ย. 2560 เวลา 14.00 น.นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหาร มอบให้ นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.มุกดาหารเป็นประธานประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมการประชุมและชี้แจงถึงความก้าวหน้าการเบิกจ่ายในกิจกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนฯ ปี ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

23 พฤศจิกายน 2560 /

21:36 น.

๒๒ พ.ย.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหาร มอบนายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมรับการตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจำเดือน พ.ย. ๒๕๖๐ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑๑ (นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์) พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการกรม ปภ., กรมการปกครอง, กรมโยธาธิการและผังเมือง, กรมการพัฒนาชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการ/อำเภอ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย

23 พฤศจิกายน 2560 /

21:35 น.

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑๑ (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจำเดือน พ.ย. ๒๕๖๐ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน และข้าราชการ สพจ.มุกดาหาร ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการขับเคลื่อนงานตามบทบาทภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

23 พฤศจิกายน 2560 /

21:35 น.

15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2560 เพื่อให้ประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอย่างทั่วถึงเป็นรูปธรรมและเท่าเทียม ด้วยการนำแนวคิดจากสภาพปัญหาหรือความเดือดร้อนของประชาชนที่มาจากการขาดปัจจัย 4 ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นหลักในการแก้ไขปัญหา โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำหรับการดำเนินงานในปี 2561 ได้กำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหารครบรอบ 36 ปี ในวันที่ 27 กันยายน 2561 ภายใต้ชื่อโครงการ “36 ปีมุกดาหาร:36 กิจกรรม:36 ครัวเรือน” ทั้งนี้ได้มอบแนวทางการพัฒนามุกดาหารแก่คณะกรรมการ/ส่วนราชการโดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ./กชช.2ค เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวมุกดาหาร โดยมีนางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะเลขานุการฯ นำเสนอ/ดำเนินการประชุม

15 พฤศจิกายน 2560 /

22:10 น.

๑๔ พ.ย.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องแก้วมุกดา ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมในงานพิธี

14 พฤศจิกายน 2560 /

22:37 น.

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น.นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร นายอำเภอคำชะอี หัวหน้าส่วนราชการ และภาคส่วนต่างๆ ทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชนร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว และอนุรักษ์วัฒนธรรมการตีข้าว ตามโครงการข้าวอินทรีย์พรีเมี่ยม โครงการผูกปิ่นโตข้าว ของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีมุกดาหาร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ณ แปลงข้าวอินทรีย์ บ้านม่วง ตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

14 พฤศจิกายน 2560 /

22:36 น.