วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น.ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 11/2560 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการในรอบเดือนที่ผ่านมา และชี้แจงนโยบายและเรื่องสำคัญของรัฐบาลโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอำเภอ และส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมนี้นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 5

(Visited 1 times, 1 visits today)