๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ พร้อมทั้งชี้แจงข้อราชการ กล่าวพบปะประชาชน จากนั้นได้มอบสิ่งของแก่ผู้ประสบปัญหาสังคม ถุงธารน้ำใจ มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๕ ทุน ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดมุกดาหารมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน ๑๓ ทุน ๆ ละ ๕๐๐ บาท ทั้งนี้นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมพบปะและนำบริการในภารกิจงานพัฒนาชุมชนออกให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร บ.โนนตูม หมู่ที่ ๓ ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

21 ธันวาคม 2560 /

13:58 น.

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น.นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดและปล่อยขบวนรถกิจกรรม “Kick off จัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมตามแผนปฏิบัติการฯของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” เป็นการแก้ไขปัญหาสายสื่อสารที่มีอยู่บนเสาไฟฟ้าเป็นหลัก ซึ่งได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นวันเริ่มต้นการดำเนินงานอย่างพร้อมเพียงกันทั่วประเทศ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ พร้อมนี้นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

01 ธันวาคม 2560 /

16:07 น.

๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หารือการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ โดยมีนางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ร่วมให้ข้อมูลรายละเอียดการเตรียมความพร้อมการเปิดตลาด (click off) ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

01 ธันวาคม 2560 /

16:06 น.

30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมพัฒนาการอำเภอ/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/นักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2560 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล งานนโยบายกระทรวงมหาดไทย งานนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน งานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานตามบทบาทภารกิจในเดือนธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

01 ธันวาคม 2560 /

16:05 น.

30 พ.ย.60 เวลา 10.00 น. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษตามโครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุนตามแนวชายแดน และเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มน้ำโขง กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP แยกตาม Cluster แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ปี 2559-2560 เป็นกลุ่ม OTOP ระดับ 1-5 ดาว จำนวน 114 กลุ่ม ดำเนินการ 2 วัน ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 1 ธ.ค.60 ณ ห้องแก้วมุกดา ชั้น 3 โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

01 ธันวาคม 2560 /

15:00 น.

29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.29 น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/หน.ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน พนักงาน ลูกจ้าง สพจ.มุกดาหาร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจ งานตามนโยบายรัฐบาล งานตามยุทธศาสตร์ฯ กรมฯ /จังหวัด และงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานประจำเดือนธันวาคม(ไตรมาส 1) ณ ห้องประชุม สพจ.มุกดาหาร

01 ธันวาคม 2560 /

15:00 น.

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดมุกดาหาร พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านตามแนวทางประชารัฐ” ทั้งนี้นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมในพิธีและได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ตามแนวทางนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน” ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร

01 ธันวาคม 2560 /

14:59 น.

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น.ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 11/2560 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการในรอบเดือนที่ผ่านมา และชี้แจงนโยบายและเรื่องสำคัญของรัฐบาลโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอำเภอ และส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมนี้นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 5

01 ธันวาคม 2560 /

14:58 น.

29 พ.ย.60 เวลา 09.00น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร นำโดยนางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร และเครือข่ายโอทอปจังหวัดมุกดาหาร จัดกระเช้าของขวัญ ของฝาก เทศกาลปีใหม่ 2561 และจัดแสดง display ในการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 11/2560 ในการนี้ ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้เกียรติเยี่ยมชมการจัดแสดง display ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

01 ธันวาคม 2560 /

14:58 น.