กิจกรรมที่ ๘ อาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ ๑ ยกระดับมาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้ ผลิตภัณฑ์ (OTOP Authentic Thai Taste)

30 พฤศจิกายน 2561 /

10:25 น. /

ดาวน์โหลด