รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาคความรู ้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ให้เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓)

11 มิถุนายน 2562 /

13:24 น. /

ดาวน์โหลด