ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมย่อยที่ ๑ โครงการ ROAD SHOW OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-biding)

20 สิงหาคม 2562 /

16:52 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างออกแบบและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 พฤศจิกายน 2561 /

11:12 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – biding)

26 สิงหาคม 2561 /

10:52 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดมหกรรมสินค้ากลุ่มจังหวัดสู่สากล SHOP สนุก สุขใจ โครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) โครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก สุขใจด้วย Smart Village Smart OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09 มีนาคม 2561 /

13:28 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มสนุก โครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก ตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) โครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก สุขใจด้วย Smart Village Smart OTOP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มีนาคม 2561 /

15:34 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ OTOP ระดับพรีเมี่ยม โครงการท่องเที่ยว สนุก สุขใจ ด้วย Smart Village Smart OTOP กิจกรรม พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน

30 มกราคม 2561 /

16:52 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างจัดมหกรรมสินค้ากลุ่มจังหวัดสู่สากล “SHOP สนุก สุขใจ” โครงการท่องเที่ยวสนุก สุขใจด้วย Smart Village Smart OTOP กิจกรรม มหกรรมสินค้ากลุ่มจังหวัดสู่สากล “SHOP สนุก สุขใจ”

30 มกราคม 2561 /

16:48 น. /

ดาวน์โหลด