๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบวัสดุอุปกรณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป ตามกิจกรรมท่องเที่ยว”สนุก”สุขใจด้วย Smart Village Smart Otop งบประมาณกลุ่มจังหวัดสนุก(เพิ่มเติม) ประจำปี 2560

27 กันยายน 2560 /

07:46 น.

๒๖ ก.ย.๖๐ นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบ นายสมเพชร สร้อยสระคู ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ โดยมีนางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เลขานุการของคณะกรรมการได้เสนอข้อมูลการดำเนินงาน

27 กันยายน 2560 /

07:45 น.

๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร บรรยายให้ความรู้ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่อาสาสมัคร คณะทำงานขับเคลื่อนทุกระดับ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน ณ โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

27 กันยายน 2560 /

07:44 น.

๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ให้กับคณะกรรมการขับเคลื่อนสตรีระดับจังหวัด ตามโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสตรีรุ่นใหม่สู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

27 กันยายน 2560 /

07:42 น.

26 กันยายน 2560 นายจักรกฤษณ์ พูนดี รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายสุระชาติ พรหมดิเรก หน.กง.สารสนเทศฯ รับมอบ จำนวน 7,000 ดอก ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

27 กันยายน 2560 /

07:41 น.

๒๕ ก.ย. ๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดมหกรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาทศาสตร์พระราชาในครั้งนี้

26 กันยายน 2560 /

08:05 น.

๒๕ ก.ย. ๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น.หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร พร้อมนางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมรับมอบฯ ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

26 กันยายน 2560 /

08:01 น.

๒๕ ก.ย. ๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายโสภณ อินทรพรหมมา นักจัดการทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

26 กันยายน 2560 /

08:01 น.

๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ นายชัยพร เขิมขันธ์ เป็นประธานเปิดและเป็นวิทยากรบรรยายโดยมีวิทยากรจากผู้แทนเครือข่ายทั้ง ภาครัฐและเอกชนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ กลุ่มเป้าหมาย 50 คน ณ หอประชุมอำเภอดอนตาล

26 กันยายน 2560 /

07:59 น.