๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานของสตรีในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการชีวิต” ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นวิถีชีวิต โดยมีพัฒนาการอำเภอดอนตาล และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้การต้อนรับ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลโพธิ์ไทรเข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

11 ตุลาคม 2560 /

22:24 น.

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เพื่อติดตามและการเตรียมความพร้อมในการขั้บเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ของกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงาน โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

11 ตุลาคม 2560 /

22:22 น.

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบให้นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ออกติดตามการมอบวัสดุให้แก่หมู่บ้านเป้าหมาย บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๔ ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย ตามโครงการท่องเที่ยว “สนุก” สุขใจด้วย Smart Village Smart Otop

11 ตุลาคม 2560 /

22:15 น.

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบให้นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ออกติดตามการมอบวัสดุให้แก่หมู่บ้านเป้าหมาย ได้แก่ บ้านแข้ ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี และบ้านคำพอก ต.โนนยาง อ.หนองสูง ตามโครงการท่องเที่ยว “สนุก” สุขใจด้วย Smart Village Smart Otop

11 ตุลาคม 2560 /

22:12 น.

๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

10 ตุลาคม 2560 /

07:02 น.

๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสุระชาติ พรหมดิเรก หน.กง.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน ประชุม นักวิชาการ และจนท.กทบ.เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานตามบทบาทภารกิจและงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ณ ห้องประชุม สพจ.มุกดาหาร

10 ตุลาคม 2560 /

06:56 น.

๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบให้นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอดอนตาล ทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นวิถีชีวิต โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๘๕ คน ระหว่างวันที่ ๙- ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม รพสต.ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

10 ตุลาคม 2560 /

06:52 น.

๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘. ๑๕ น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อพิจารณาในการเตรียมพร้อมการวางดอกไม้จันทน์ และมอบหมายการทำหน้าที่ให้กับข้าราชการในสังกัดดำเนินงานตามบทบาทภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

09 ตุลาคม 2560 /

09:06 น.