วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน ที่เข้าร่วมอบรมโครงการหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง ในการวิเคราะห์ค้นหาจุดเด่น อัตลักษณ์ ความเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านฉัน บ้านเธอ บ้านเรา เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว เตรียมความพร้อม สร้างความรู้ ความเข้าใจรวบรวม เชื่อมโยงอัตลักษณ์ และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน วัตถุประสงค์เพื่อ ๑.การวิเคราะห์ศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วม ๒.พัฒนาศักยภาพเพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ๓.ส่งเสริมช่องทางการตลาดท่องเที่ยว ๔.การสื่อสารสร้างการรับรู้ ๕.การประเมินผลและขยายผลอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๔ – ๒๐๖ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

24 เมษายน 2561 /

21:53 น.

๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอในการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี ซึ่งเป็นนโยบายที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง เพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงสร้างงานสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องในโอกาสเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายชัยพร เขิมขันธ์ หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายเกษม รัตนบุรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

24 เมษายน 2561 /

21:51 น.

19 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11 ตรวจติดตาม ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานตามบทบาทภารกิจ งานตามนโยบายรัฐบาล

19 เมษายน 2561 /

22:27 น.

วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา ๑๑.๐๐ น.นางสาวศศิธร ปัญญาไว  พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมพบปะและนำบริการในภารกิจงานพัฒนาชุมชนร่วมให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านนาทาม ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

19 เมษายน 2561 /

22:25 น.

วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.นางสาวศศิธร ปัญญาไว  พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  เข้าร่วมการประชุมและนำเรียนข้อมูลในบทบาทภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนในการแก้ไขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านนาทาม ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

19 เมษายน 2561 /

22:24 น.

วันที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 14.35 น. นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหารมอบนายเกษม รัตนบุรี หน.ฝ่ายอำนวยการ ร่วมติดตามการปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 จังหวัดมุกดาหาร ตามมาตรการการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11 -17 เมษายน ๒๕๖๑ ณ พื้นที่อำเภอดงหลวง จุดบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลชะโนดน้อย

17 เมษายน 2561 /

23:22 น.

๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแนวทางส่งเสริมการขายสินค้าOTOP ร้านประชารัฐสุขใจ shop ส่งเสริมกิจกรรมการขายช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ จุดที่ ๑ ณ สถานีบริการปั๊มน้ำมัน ปตท.สะพานมิตรภาพลานทอง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จากนั้นเดินทางไปจุดที่ ๒ ณ สถานีบริการปั๊มน้ำมันปตท.คำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

11 เมษายน 2561 /

20:16 น.