นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานและทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล ณ ห้องแก่งกะเบา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

24 สิงหาคม 2560 /

16:05 น.

นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชน ดำเนินการฝึกปฏิบัติพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอที่รับผิดชอบงานสารสนเทศฯของอำเภอ

24 สิงหาคม 2560 /

16:03 น.

ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างเวทีพร้อมลานวัฒนธรรมและอาคารหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านภู และป้ายหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านภู อ.หนองสูง ตามโครงการท่องเที่ยว “สนุก” สุขใจด้วย Smart Village Smart OTOP

24 สิงหาคม 2560 /

15:59 น.

การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์) ผู้ตรวจราชการกระทรวงและจเรตำรวจ เขตตรวจราชการที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

17 สิงหาคม 2560 /

16:16 น.