๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมชี้แจงและลงนามคำรับรองการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นว.พช.และข้าราชการในสังกัด ณ ห้องแก้วมุกดา โรงแรมพลอยพาเลซ อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร

08 กุมภาพันธ์ 2561 /

11:31 น.

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมนายชัยพร เขิมขันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 2

08 กุมภาพันธ์ 2561 /

11:28 น.

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอและ นว.พช.ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องแก้วมุกดา โรงแรมพลอยพาเลซ อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร

08 กุมภาพันธ์ 2561 /

11:26 น.

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น.ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/ผอ.รมน.จ.มุกดาหาร ให้การต้อนรับ พล.ต.ชลิต พวงมาลีประดับ ผช.จเร.กอ.รมน. และคณะและร่วมประชุมเพื่อรับการตรวจการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ทั้งนี้นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมนายชัยพร เขิมขันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 2

07 กุมภาพันธ์ 2561 /

11:30 น.

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายนายสุระชาติ พรหมดิเรก หน.กง.สารสนเทศฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมภูสระดอกบัว ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

05 กุมภาพันธ์ 2561 /

22:36 น.

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมในพิธีฯ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร ที่ 1

05 กุมภาพันธ์ 2561 /

22:35 น.

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น.นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2561 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมนายชัยพร เขิมขันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนายสุพจน์ แสนคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องเซฟไฟร์ 101 – 104 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

01 กุมภาพันธ์ 2561 /

14:19 น.

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

30 มกราคม 2561 /

17:41 น.

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการและอำเภอในรอบเดือนที่ผ่านมา และชี้แจงนโยบายและเรื่องสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

30 มกราคม 2561 /

17:37 น.